GİZLİLİK POLİTİKASI

25 Haz 2024

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, başta www. aziziye.bel.tr olmak üzere Aziziye Belediyesi’ nin (“Kurum” olarak da anılacaktır) hizmet verdiği tüm WEB siteleri ve mobil uygulamalarda, üye olarak kaydolan kişiler ve kullanıcılar tarafından Site’de yer alan Platform’dan faydalanılması aşamasında Kurumumuz ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Kullanıcı Tarafından Paylaşılan Bilgi ve Veriler ile Toplanma Yöntemleri

aziziye.bel.tr adresinde yer alan uygulama araçları kullanılırken ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel kullanıcı bilgileri doğrudan kullanıcı tarafından ve otomatik olarak toplanmaktadır.

Aziziye Belediyesi tarafından, ilgili mevzuat ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan esaslar doğrultusunda, veri sahibi ile Kurumumuz arasındaki ilişki türü ve niteliğine göre aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:
›› Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, vatandaşlık durumu, vergi numarası, sicil numarası, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
››Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, gibi veriler,
›› Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri
››Veri sahibinin sosyal medya hesaplarıyla Aziziye Belediyesi İnternet adresine bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler,
››Veri sahibi ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
›› İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (uniqueidentifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, İnternet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, İnternet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve İnternet sitelerimiz, platformlarımız, İnternet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

Kişisel verilerin Kullanılma Amaçları

Aziziye Belediyesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.
›› Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
›› Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,
›› Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden yurttaşların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
›› Elektronik (İnternet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,
›› Aziziye Belediyesi’nin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirilmesi,
›› Aziziye Belediyesi bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
›› Aziziye Belediyesi tarafından kullanılan İnternet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,
›› Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
›› İlgili mevzuatlara aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
›› Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
›› Talep ve soruların cevaplanması,
›› Aziziye Belediyesi insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
›› İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
›› Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
›› Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Aziziye Belediye’ si meşru menfaatlerinin korunması.

Yetkili Hizmet Sağlayıcılar

Belediyemiz İnternet siteleri, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan(link) yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (uniqueidentifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir. SözS konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin belediyemizden bağımsız olduğu ve belediyemizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını bildirmek isteriz. Link verilen İnternet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Kişisel Verilerin yurt içi/yurt dışında 3. Kişiler ile Paylaşımı ve Saklanma Süresi

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Gizlilik Politikasının “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileriniz,
›› Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla,
›› Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması durumunda,
››Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit ederek kullanmak durumunda kalabilir. Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, Belediyemiz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, Belediyemiz tarafından KVK Kanunu çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, Belediyemiz kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, Belediyemiz tarafından KVK Kanunu çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerez Kullanımı

Aziziye Belediyesi, yukarıda anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir Çerez-Cookie (teknik iletişim dosyası) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Çoçukların Hakları

www. aziziye.bel.tr internet sitesi üzerinden sunulan uygulama hizmetinin hedef kitlesinde 18 yaşın altındaki kullanıcılar yer almamaktadır. Kurum, tabi olduğu yasaların zorunlu tuttuğu haller dışında çocuklardan ya da çocuklar hakkında internet siteleri üzerinden bilerek kişisel bilgiler istemez ya da toplamaz. Kullanıcı tarafından çocuğun kişisel bilgiler vermiş olunması durumunda, söz konusu bilgilerin kayıtlardan silinmesini İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak kurumdan talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Korunması, Güvenliği ve Denetimi

Kurum ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Belediyemiz iş süreçleri ve faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan belediye içi politika ve kurallara uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda hazırlanan belediye içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve belediyemiz adına veri işleyen kişi ve kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişi Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
›› Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
›› Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
›› Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
››Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
›› Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
›› KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
›› İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
›› Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.aziziye.bel.tr internet adresinde yer alan İlgili Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilirsiniz. Kurum, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Aziziye Belediyesi işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.aziziye.bel.tr sitesinde yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Kurumun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri kural olarak, www. aziziye.bel.tr İnternet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Kurumumuz değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

İletişim Ve Kişisel Verilere İlişkin İzin

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, Aziziye Belediyesi ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik Politikasında bildirilen amaçlar (çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişiye özel tanıtım, promosyon, reklam, hizmet, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi vs.) ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Aziziye Belediyesi ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmakta ve Kullanım Sözleşmesi ni kabul etmiş olmaktasınız.

Güncelleme Tarihi: 25 Haz 2024